Договір про надання послуг

(Договір, Публічна Оферта, Оферта)


Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633 (Публічний договір), 641 (Пропозиція укласти договір) Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Договору про надання послуг. Політика Конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики Конфіденційності.
Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися товаром або послугою і мають технічну можливість одержання послуги.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни, що використовуються в рамках цього Договору про надання послуг (далі — «Договір», «Публічна Оферта», «Оферта»), мають значення згідно з цим розділом, а при відсутності відповідного терміну з визначенням у цьому розділі – згідно із законодавством України, або ж згідно тлумачному словнику.
Адміністратор Сайту – фізична особа підприємець ХАМАЙКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Замовник — фізична особа або юридична особа, яка має повну дієздатність відповідно до чинного законодавства України, яка користується Послугами на умовах Договору

Матеріали — аудіовізуальні твори, текстові твори, навчальні матеріали, опубліковані Адміністратором в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» за адресою: https://valentinakhamaiko.com

Послуги — інформаційно-консультаційні послуги, зокрема:
- відео-презентація навчальної програми (практичного тренінгу, навчальної лекції або курсу), з коментарями Адміністратора та (або) запрошених ним особи;
— трансляція виступу Адміністратора та/або залученої ним особи у режимі
реального часу, що здійснюються з використанням спеціального програмного забезпечення.
- Надання відеозаписів зазначених вище заходів у форматі відео файлів або посилань для перегляду.

Користувач ставить запитання на тему наданих послуг з використанням чату
вебінарної кімнати або з використанням інших засобів зв'язку.

Сайт - сайт Адміністратора в інформаційно-телекомунікаційній мережі
"Інтернет" за адресою https://valentinakhamaiko.com (і його піддомени), на якому розміщені та доступні Послуги та Товари.
Сторони – Замовник та Адміністратор при їх спільній згадці, а Сторона – будь-хто з них, згадуючи окремо.
Товар - продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа - підприємець Хамайко Валентина Володимирівна (далі - Виконавець), пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (далі - Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
1.2. Відповідно до статті 633 (Публічний договір) Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується виконувати умови вказані в даній Публічній Оферті.
1.2.1. Акцептом цієї Оферти вважається 100% оплата Товарів та Послуг, що продаються на web-сторінках інформаційного ресурсу, об'єднаних адресним доменом www.valentinakhamaiko.com (далі - Сайт) в порядку, передбаченому Публічною Офертою.
1.3. Незгода з визначеними в цьому Договорі умовами тягне неможливість надання Виконавцем послуг.
1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в Оферту. Діючий варіант Публічної Оферти розміщений на Сайті www.valentinakhamaiko.com.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовнику доступ до матеріалів і сервісів Сайту, детальний опис яких міститься на Сайті або ж передає товари оплачені Замовником.
2.2. Факт оплати Замовником послуг або товарів свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.
2.3. Вартість товарів та послуг зазначено на сайті.
2.4. Укладання цього Договору означає, що Замовник ознайомився та погоджується з умовами цього Договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного товару або послуги, надіслати товар або надати доступ до послуги в термін, зазначений на Сайті.
3.1.2. Своєчасно повідомляти Замовника про зміни у оплачених послугах з
одночасним повідомленням дати, на яку перенесена зазначена послуга.
3.1.3. Зберігати в конфіденційності персональні дані Клієнта відповідно до Політики Конфіденційності. Не вважається порушенням надання адміністрацією сайту інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з адміністрацією сайту, з метою виконання зобов'язань перед Клієнтом.
3.1.4. Адміністрація Сайту має право направляти Клієнту повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Клієнт має право відписатися від розсилки, натиснувши спеціальне посилання, яке є в кожному вхідному листі.

3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Призупинити/припинити надання Замовнику послуг в односторонньому порядку в наступних випадках:
- Замовник порушив умови цього Договору;
- Замовник вчинив дії, які перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв'язку, в тому числі дії незаконного або аморального характеру, або порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність_громадян, підприємств та(або) викликають їхні скарги, поширення в мережі вірусів або інших небажаних компонентів, вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації зі спеціальним доступом;
3.2.2. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також зміни до вартості товарів та послуг у будь-який час без будь-якого спеціального повідомле розмістивши нову редакцію на Сайті. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Замовник повинен періодично переглядати актуальний Договір. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує користуватися Послугами, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.
3.2.3. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної діями Замовника
3.2.4. Переносити дати надання послуг, за умови вчасного повідомлення
Замовника не менше, ніж за 12 годин.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил поведінки і своєчасно внести плату за послуги та за товари.
4.1.2. Дотримуватися загальноприйнятих правил взаємоповажної поведінки на Сайті і ставитися з повагою до Виконавця та інших користувачів послуг та товарів.
4.1.3. При отриманні послуг не робити поширення інформації захищеної авторським правом, не копіювати і не розповсюджувати її у будь якій формі.
4.1.4. Будь-які матеріали, отримані Замовником від Виконавця в рамках надаваних послуг, можуть використовуватися Замовником тільки в особистих цілях і не можуть передаватися третім особам. Замовнику забороняється відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати матеріали, надані Виконавцем в рамках надаваних Послуг.

4.2. Замовник має право:
4.2.1. Отримувати оплачені товари та послуги.
4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги або товари будь-яким способом з передбачених чинним законодавством України.
4.2.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку і відмовитися від надання послуг, шляхом повідомлення контактну електронну адресу. Доступ до всіх оплачених матеріалів та записів, що надаються в рамках Сайту, залишається безстроково.


5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Послуги за цим Договором надаються на умовах 100-відсоткової оплати товару або послуги.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів. Безпека, а також інші
умови використання обраних Замовником способів оплати виходять за рамки Договору і регулюються угодами з відповідними платіжними інтеграторами. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, які допущені ним при оплаті Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збитки чи інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильного написання призначення платежу.
5.3. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. На Сайті надається доступ до послуг (лекцій, вебінарів, допоміжних матеріалів) на умовах, передбачених цією Офертою.
6.2. Доступ для перегляду матеріалів надаються для облікового запису, зазначених Клієнтом при замовленні, в час зазначений Виконавцем.
6.3. У разі якщо Послуга надається в конкретний період часу, вказаний на сторінці опису Послуги на Сайті, а Замовник не скористався Послугою в ці зазначені дати, то в інші дати Послуга повторно надаватися не буде.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням/призупиненням надання послуг.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника. При цьому суб'єктивна негативна оцінка Замовником наданих Виконавцем Послуг не є підставою вважати Послуги, не наданими або наданими неналежно.
7.4. Ніяка інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем в рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у виключній компетенції Замовника. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем в рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
7.5. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ і здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.
7.6. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.


8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і які неможливо було запобігти розумними заходами .


9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір набуває чинності з моменту оплати товару або послуг Замовником Виконавцю і діє протягом всього терміну користування послугою.

10. ЗАХИСТ АВТОРСКИХ ПРАВ
10.1. Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, і інших результатів інтелектуальної діяльності, викладених на Сайті, захищена авторським правом, правом на торгову марку та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на вміст сайту, не зважаючи на все інше, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, товарні знаки не переходять до Замовника в результаті користування Сайтом і укладення цього договору.
10.2. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній має право вимагати виплати компенсації в стократному розмірі від вартості Послуги, за кожен випадок порушення, а також компенсації усіх завданих збитків, включаючи упущену вигоду.


11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.
11.2. Виконавець після отримання від Замовника заяви (претензії), зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів задовольнити заявлені вимоги чи направити Замовнику мотивовану відмову.
11.3. У разі якщо спір, який виник, не буде врегульовано в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.
11.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.


12. РЕКВІЗИТИ
Виконавець
Фізична особа підприємець ХАМАЙКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
08142, Київська обл., с. Бобриця, вулиця Лісна, буд. 38
Код ЄДРПОУ: 2999208748
IBAN: UA713052990000026007020102229 в АТ КБ "Приватбанк"
contact@valentinakhamaiko.com